Устав Партии

Устав політичної партії “Союз Лівих Сил”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія “Союз Лівих Сил” (далі — Партія) об’єднує громадян України незалежно від національності, соціального стану чи віросповідання з метою побудови соціально справедливого і економічно успішного суспільства через механізм народовладдя.

Партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, забезпечення рівності прав громадян усіх національностей, формування у кожного громадянина відчуття особистої відповідальності за стан справ у державі.

1.2. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, Законом України “Про політичні партії в Україні”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, даним Статутом, Програмою Партії та рішеннями керівних органів.

1.3. Партія набуває статусу юридичної особи в установленому законом порядку і має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і особистих немайнових прав, захищати свої права та законні інтереси своїх членів в суді, органах державної влади та місцевого самоврядування, недержавних установах і організаціях.

1.4. Партія має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи, круглу та інші печатки, бланки та іншу атрибутику із своїм найменуванням, символіку. Символіка реєструється у встановленому законом порядку. Використання назви та символіки Партії без офіційної письмової згоди Політради є незаконним і переслідується у встановленому законом порядку.

1.5. Місцеві партійні організації та первинні партійні осередки легалізують свою діяльність відповідно до норм цього статуту та чинного законодавства України.

1.6. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність Партії так само, як і втручання Партії у діяльність державних органів, посадових осіб не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7. Найменування політичної партії українською мовою – Політична партія “Союз Лівих Сил”.

Партія має право використовувати назву на російській та англійській мовах, а саме:

Російською мовою – Политическая партия «Союз Левых Сил»;

Англійською мовою – Political party «Union of the left forces».

1.8. Для досягнення мети Партія у порядку, передбаченому чинним законодавством:

— вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

— бере участь у виробленні державної політики;

— самостійно, або в коаліції з іншими об’єднаннями громадян відповідно до чинного законодавства бере участь у формуванні органів влади та місцевого самоврядування шляхом участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів;

— реалізує власні плани і програми через своїх представників в органах влади і місцевого самоврядування;

— бере участь у загальнодержавних та місцевих референдумах;

— використовує державні, а також засновує власні засоби масової інформації;

— ідейно, інформаційно та матеріально підтримує інші громадські об’єднання;

— бере участь в обговоренні та оприлюдненні рішень і дій органів влади;

— вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо їх діяльності;

— отримує від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію про їх діяльність в межах, передбачених чинним законодавством України;

— веде агітаційну та пропагандистську роботу;

— проводить науково-дослідницьку й науково-практичну діяльність (проводить політичні та соціологічні дослідження, видає науково-аналітичні матеріали, співпрацює з іншими науково-дослідними установами та організаціями);

— веде громадську та культурно-масову роботу;

— відстоює права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів партії;

— здійснює іншу політичну діяльність не заборонену чинним законодавством.

1.9. Діяльність партії поширюється тільки на територію України і здійснюється на основі Статуту, Програми Партії та інших нормативних документів у відповідності з Конституцією і законами України.

1.10. Партія має право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних чи координуючих центральних органів.

1.11. Партія підтримує стосунки з політичними Партіями, громадськими організаціями інших держав, діяльність яких сприяє виконанню Програми й Статуту Партії.

2. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ,

ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ТЕРМІН ЦИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

2.1. Керівними статутними органами Партії є:

— З’їзд Партії (далі – З’їзд).

— Голова Партії.

— Політична Рада Партії (Політрада Партії), Президія Політради Партії.

— Виконавчий Комітет Партії (Виконком Партії).

— Центральна Ревізійна комісія.

2.1.1. Статутними органами Партії є:

— Місцеві партійні організації:

Виконавчий Комітет місцевої партійної організації.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації.

— Первинні партійні осередки.

2.2. З’їзд Партії.

2.2.1. Вищим керівним та представницьким органом Партії є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на чотири роки.

2.2.2. Повноваження З’їзду: З’їзд може приймати рішення з будь-якого питання діяльності Партії. Виключно З’їздом приймаються рішення, які чинним законодавством віднесені до компетенції вищого керівного органу Політичної Партії.

2.2.3. До компетенції З’їзду належать затвердження Статуту, Програми Партії, зміни та доповнення до них.

До виключної компетенції З’їзду належать:

— обрання Голови Партії;

— обрання членів Політичної Ради Партії;

— обрання членів Центральної Ревізійної комісії;

— прийняття Положення про Центральну Ревізійну Комісію;

— прийняття рішення про припинення діяльності Партії, створення ліквідаційної комісії.

2.2.4. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, обраних місцевими партійними організаціями, не менше як від 2/3 створених місцевих організацій (обласні, Республіканської АРК, міст Києва та Севастополя) та делегатів поза квотою (п.7.1.3). Регламент та форма голосування визначається З’їздом. Рішення З’їзду вважається правомочним, якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих на З’їзді делегатів.

2.2.5. На вимогу 1/3 місцевих партійних організацій може бути скликаний позачерговий З’їзд.

2.2.6. Політрада Партії оголошує про скликання чергового (позачергового) З’їзду за місяць до дати проведення З’їзду, визначає норми представництва та надає регіональним партійним організаціям порядок денний З’їзду та необхідні документи до питань порядку денного.

2.2.7. З’їзд має право делегувати окремі свої повноваження Голові або Політраді Партії.

2.2.8. Рішення щодо Програми і Статуту Партії, доповнень та змін до них (а також в інших випадках, окремо зазначених у Статуті, або процедура прийняття рішень з питань, спеціально проголосованих З’їздом) приймаються більшістю не меншою 2/3 відсотків голосів плюс один голос (кваліфікованою більшістю) від числа делегатів, присутніх на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

2.2.9. З’їзд має право кваліфікованою більшістю призупиняти повноваження тих делегатів, які не з’явилися на З’їзд або тих які виявляють демонстративну неповагу до З’їзду або його рішень.

2.3. Голова Партії.

2.3.1. Голова Партії обирається З’їздом на чотири роки.

2.3.2. Голова Партії як вища посадова особа Партії:

— очолює та організовує діяльність Партії;

— виносить питання на розгляд З’їзду, Політичної Ради, Президії Політичної Ради та головує на їх засіданнях;

— у разі необхідності скликає позачерговий З’їзд Партії, позачергові Збори (Конференції) місцевих партійних організацій і в окремих випадках призначає головуючого;

— є делегатом поза квотою З’їзду, членом Політради Партії, Президії Політичної Ради і головує на їхніх засіданнях;

— затверджує рішення Політради, Президії Політичної Ради Партії;

— в період між З’їздами представляє офіційну позицію Партії з політичних та інших суспільно значимих питань;

— призначає та звільняє з посади голів обласних, АР Крим, міст Києва та Севастополя партійних організацій;

— призначає та звільняє з посади голову Виконкому Партії;

— затверджує штатний розклад працівників Партії;

— відкриває рахунки в банках;

— представляє Партію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, іншими об’єднаннями громадян;

— координує міжнародні зв’язки Партії;

— у період між черговими З’їздами без доручення діє від імені Партії;

— в разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку призначену посадову особу в Партії (в тому числі і посадову особу місцевої партійної організації), наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки, призначає на будь-яку посаду у Партії (в тому числі і посадову особу місцевої партійної організації);

— укладає і підписує угоди, договори, контракти;

— видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами Партії;

— має право першого підпису на всіх фінансових документах;

— розпоряджається коштами та майном партії;

— приймає на роботу і звільняє працівників апарату Партії;

— має право передати частину своїх повноважень керівникам статутних органів Партії;

— здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань Партії.

2.3.3. У своїй діяльності Голова Партії підконтрольний і підзвітний З’їзду Партії та Центральній Ревізійній Комісії.

2.4. Політична Рада Партії (Політрада).

2.4.1. Політична Рада Партії є керівним органом Партії на період між з’їздами.

2.4.2. До Політради Партії входять: Голова Партії; члени Політради обрані на Установчому З’їзді (чергових З’їздах) Партії; голови місцевих організацій Партії (обласних, республіканської АР Крим, міст Києва та Севастополя) та Голова Виконавчого комітету Партії.

За необхідністю Політрада Партії може додатково добирати до свого складу нових членів Політради Партії та виводити зі складу Політради членів Політради, але не більше 10% від загальної кількості членів Політради на весь строк повноважень.

2.4.3. Повноваження Політради: ідеологічне спрямування Партії, визначення регламенту, механізмів реалізації Програми та Статуту Партії, які викладені у відповідному Положенні.

2.4.4. Політрада Партії діє у відповідності до Положення „Про Політичну Раду Партії”, вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

Положення „Про Політичну Раду Партії” приймається З’їздом Партії та затверджується Головою Партії.

2.4.5. Політрада обирається терміном на чотири роки.

2.4.6 У своїй діяльності Політрада Партії підконтрольна і підзвітна З’їзду Партії, Центральній Ревізійній Комісії Партії та Голові Партії.

2.4.7. Для оперативного вирішення нагальних питань Партії по виконанню Статуту та Програми Партії Політрада, із свого складу обирає Президію Політради, яка діє між засіданнями Політради, та в межах повноважень Політради Партії.

2.5. Виконавчий Комітет Партії (Виконком Партії).

2.5.1. Виконавчий Комітет Партії є виконавчим органом.

2.5.2. Голова Виконкому призначається Головою Партії. Працівники Виконкому призначаються Головою Партії за поданням Голови Виконкому.

2.5.3. Повноваження Виконкому: забезпечення виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів Голови Партії, Політради та Президії Політради Партії.

Виконком діє у відповідності до Положення „Про Виконавчий Комітет Партії”, вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

Положення „Про Виконавчий Комітет Партії” приймається Політрадою Партії та затверджується Головою Партії.

2.5.4. У своїй діяльності Виконком Партії є підконтрольним і підзвітним З’їзду Партії, Голові Партії, Політраді Партії, Президії Політради Партії та Центральній Ревізійній Комісії.

2.6. Центральна Ревізійна комісія (ЦРК).

2.6.1. Центральна Ревізійна Комісія є контролюючим органом Партії.

2.6.2. Членів ЦРК обирають З’їздом Партії.

2.6.3. ЦРК працює на основі окремого Положення. Положення „Про Центральну Ревізійну Комісію та Ревізійні Комісії місцевих організацій Партії” приймається З’їздом та затверджується Головою Партії.

2.6.4. Повноваження ЦРК: ЦРК Партії контролює діяльність керівних органів Партії, структурних підрозділів, посадових осіб та окремих членів Партії у відповідності до вимог Положень Партії, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, тощо.

2.6.5. Центральна Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки З’їзду.

2.6.6. Ревізійна Комісія місцевої організації Партії підзвітна та підконтрольна ЦРК.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

3.1. Членство в Партії є індивідуальне й фіксоване.

3.2. Членом Партії може стати кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку, і не є членом іншої партії, визнає, поділяє та підтримує Програму та Статут Партії, подав письмову заяву про своє бажання стати членом Партії, в установленому порядку прийнятий до Партії та став на облік в одній з місцевих організацій або в первинному осередку Партії.

3.3. До Партії приймають Збори первинного осередку або місцевої партійної організації на підставі письмової заяви. Загальний стаж членства в Партії визначається від дня подачі заяви про вступ до Партії.

3.4. Після прийняття рішення про вступ громадянина до лав Партії заповнюється реєстраційна картка члена Партії, член Партії отримує членський квиток.

3.5. Член Партії вибуває з Партії:

— на підставі письмової заяви, поданої до органу, який приймає рішення про прийняття в члени Партії, або до будь-якого іншого вищого органу Партії;

— за порушення Статуту, дискредитацію Партії, невиконання директив, розпоряджень, наказів керівних органів Партії;

— у разі смерті, або визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЧИ ЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ ПАРТІЇ

4.1. Член Партії має право:

— обирати та бути обраним чи призначеним на будь-яку посаду у Партії;

— брати участь у всіх заходах Партії;

— на захист Партією своїх прав та законних інтересів;

— висловлювати на З’їздах, зборах, конференціях та на засіданнях керівних органів думку щодо діяльності Партії у цілому, будь-якого її органу, вносити відповідні пропозиції;

— тимчасово припинити членство в Партії, якщо це пов’язане з виконанням службових обов’язків.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

— пропагувати і втілювати у життя програмні документи Партії;

— дбати про розширення лав Партії;

— дотримуватися вимог Статуту й партійної дисципліни;

— регулярно сплачувати членські внески;

— виконувати рішення керівних органів Партії.

4.3. За порушення Статуту, дискредитацію Партії, невиконання директив, розпоряджень, наказів керівних органів Партії партійна організація, в якій даний член Партії стоїть на обліку, може виключити члена Партії з лав Партії.

4.4. Голови місцевих організацій та первинних осередків Партії можуть бути виключені з Партії лише за рішенням керівних органів Партії вищого рівня.

4.5. Особа, виключена з Партії, має право подати скаргу до Ревізійної Комісії (РК) місцевої партійної організації. РК місцевої партійної організації зобов’язана розглянути скаргу впродовж 1 місяця та подати свої висновки (рішення) до Політради Партії та скаржника. У разі незгоди з рішенням РК місцевої партійної організації виключений подає апеляцію до Центральної Ревізійної Комісії Партії (Повноваження ЦРК викладені у Положенні „Про Центральну Ревізійну Комісію та Ревізійні Комісії місцевих організацій Партії”. Рішення про виключення члена Партії затверджується Політрадою Партії.

4.6. Член Партії, виключений з Партії, може бути відновленим за рішенням Політради Партії. Рішення Політради Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.7. У разі виключення члена Партії Політичною Радою Партії поновлення можливе не раніше ніж через три роки після виключення з лав Партії.

4.8. У випадку вибуття з Партії в обліковій картці колишнього члена Партії робиться відповідний запис, а копія рішення видається особі, що вибула з Партії.

4.9. Посадові особи Партії усіх рівнів несуть особисту відповідальність за визначений для кожного з них напрямок роботи.

5. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЇ

5.1. На території сіл, селищ, мікрорайонів у містах утворюються первинні партійні осередки. На території міст, районів у містах, районів, областей, Автономної Республіки Крим міст Києва та Севастополя утворюються місцеві партійні організації.

5.2. Місцеві партійні організації (обласні, Автономна Республіка Крим, міст Києва та Севастополя) реєструються у встановленому законом порядку. Обласні партійні організації, в Автономній Республіці Крим, в містах Києві та Севастополі, набувають статусу юридичної особи у встановленому законом порядку.

Районні партійні організації, міські та районні партійні організації в містах а також первинні партійні осередки не набувають статусу юридичної особи.

5.3. Партія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями своїх партійних організацій, а партійні організації не відповідають за майновими зобов’язаннями Партії.

5.4. Районні організації у містах входять до складу міської організації.

Міські організації міст районного підпорядкування входять до складу районної організації.

Міські організації у містах обласного (Автономної Республіки Крим) підпорядкування та районні партійні організації обласного підпорядкування входять до складу обласної організації (Автономної Республіки Крим).

У містах обласного підпорядкування, до складу яких входять відокремлені населені пункти (міста, селища), організації та осередки таких населених пунктів входять до складу відповідної партійної організації, на території якої вони знаходяться.

5.5. Обласні, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя місцеві партійні організації створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії за рішенням Голови Партії. В рішенні вказується порядок скликання зборів (Конференцій) порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки зборів (Конференцій).

5.6. Місцеві партійні організації нижчого рівня створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії, за рішенням Голови місцевої організації вищого рівня, або Голови Партії. В рішенні вказується порядок скликання зборів (конференцій) організації, порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки зборів (Конференцій).

5.7. Первинні осередки створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії, за рішенням Голови місцевої організації Партії вищого рівня, або Голови Партії. В рішенні вказується порядок скликання зборів організації, порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки та проведення зборів.

5.8. Первинні осередки легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.9. Партія має таку структуру статутних органів:

— для первинних осередків — Збори (Конференції), голова первинного осередку;

— для місцевих організацій — Збори (Конференції), голова місцевої організації, Виконавчий Комітет організації, Ревізійна комісія організації;

— вищі Партійні органи — З’їзд, Голова Партії, Політична Рада та Президія Політради Партії, Виконавчий Комітет Партії, Центральна Ревізійна комісія.

5.9.1. Місцеві організації Партії можуть створювати молодіжні організації, які є структурним підрозділом відповідної місцевої організації Партії та діятимуть на підставі положення про молодіжні організації Партії.

5.10. Збори (Конференції) місцевих організації Партії (первинних осередків) є вищими керівними органами на відповідному для них рівні.

5.10.1. Збори (Конференції) збираються за рішенням Голови Партійної організації (первинного осередку), але не рідше одного разу на три місяці.

5.10.2. Повноваженнями Зборів (Конференції) місцевих організацій Партії (первинних осередків) є: обговорення планів діяльності, визначення на своєму рівні шляхів, засобів та форм реалізації Статуту, Програми та рішень керівних органів Партії. Забезпечують виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів, тощо Голови Партії, Політради та Президії Політради Партії, питання партійної дисципліни та інші питання поточної діяльності Партії.

5.10.3. Збори (Конференції) діють у відповідності до вимог цього Статуту, Положення „Про Збори (Конференції) місцевих організацій та первинних осередків Партії” та чинного законодавства України.

5.10.4. Положення „Про Збори (Конференції) місцевих організацій та первинних осередків Партії” приймається Політрадою Партії та затверджується Головою Партії.

5.10.5. Збори (Конференції) можуть передавати частину своїх повноважень Голові відповідної організації Партії.

5.11. Голови місцевих організацій та первинних осередків Партії

5.11.1. Голова первинного осередку Партії обирається Зборами (Конференцією) відповідного первинного осередку строком на чотири роки.

5.11.2. Голова місцевої організації Партії призначається та звільняється Головою Партії.

5.11.3. Голова місцевої організації та первинного осередку Партії є посадовою особою Партії.

5.11.4. Повноваження Голів місцевих організацій та первинних осередків партії забезпечують виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів, тощо Голови Партії, Політради, Президії Політради та Виконкому Партії.

5.11.5. Голови місцевої організації та первинного осередку Партії діють у відповідності до Положення „Про Голів місцевих організацій та первинних осередків Партії”, вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

5.11.6. Положення „Про Голів місцевих організацій та первинних осередків Партії” приймається Політрадою Партії та затверджується Головою Партії.

5.12. Виконавчий Комітет місцевої партійної організації (Виконком місцевої партійної організації).

5.12.1. Виконавчий Комітет місцевої організації Партії є виконавчим органом.

5.12.2. Голова та працівники Виконкому призначаються Головою відповідної місцевої організації Партії.

5.12.3. Повноваження Виконкому: Виконком Партії забезпечує виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів Голови Партії Політради та Президії Політради Партії та діє у відповідності до Положення „Про Виконавчий Комітет місцевої організації Партії”, вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

Положення „Про Виконавчий Комітет місцевої організації Партії” приймається Політрадою Партії та затверджується Головою Партії.

5.12.4. У своїй діяльності Виконком місцевої організації Партії є підконтрольним і підзвітним Зборам відповідної місцевої організації та Голові місцевої організації Партії.

5.12.5. До складу Виконкому входять профільні структурні підрозділи, затверджені Головою місцевої організації Партії.

5.13. Ревізійна комісія місцевої організації Партії.

5.13.1. Ревізійна Комісія (надалі РК) місцевої організації Партії є контролюючим органом Партії. Членів Ревізійної комісії місцевої організації Партії обирають Збори (Конференції) місцевої організації Партії. Члени РК місцевої партійної організації на першому засіданні РК обирають Голову РК.

5.13.2. Голова, члени Виконкому відповідної місцевої організації Партії не можуть бути членами Ревізійної комісії.

5.13.3. Повноваження РК: контроль за діяльністю керівних органів відповідної місцевої організації Партії, структурних підрозділів, посадових осіб та окремих членів Партії у відповідності до вимог Статуту, Положень Партії, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, тощо.

5.13.4. РК місцевої організації Партії діє на підставі Положення „Про Центральну Ревізійну Комісію та Ревізійні Комісії місцевих організацій Партії ”.

5.13.5. Вимоги щодо надання документів, необхідних для виконання РК місцевої організації Партії своїх функцій, є обов’язковими для виконання всіма членами Партії місцевої організації Партії відповідного рівня.

5.13.6. РК місцевої організації Партії в своїй діяльності підзвітна Зборам (Конференції) відповідної партійної організації, РК партійної організації вищого рівня та ЦРК.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

6.1. Зміни і доповнення до Статуту та до Програми Партії вносяться З’їздом Партії.

6.2. Проект змін і доповнень до Статуту та до Програми Партії пропонує З’їзду Партії редакційна комісія, яка створюється З’їздом і діє до наступного З’їзду.

6.3. Редакційна комісія готує проекти змін і доповнень до Статуту Партії на підставі пропозицій партійних організацій Партії та окремих членів Партії, що надійшли до редакційної комісії у письмовому вигляді не пізніше ніж за тиждень до дня проведення Політради з відповідним порядком денним.

6.4. Політрада Партії затверджує проект змін та доповнень до Статуту та Програми Партії.

6.5. З’їзд може делегувати Політраді свої повноваження щодо внесення змін та доповнень до Статуту і Програми Партії.

6.6. Про внесені зміни та доповнення до Статуту і до Програми Партія інформує Міністерство юстиції України згідно з чинним законодавством .

7. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПАРТІЙНИХ З’ЇЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, ЗБОРІВ, ЗАСІДАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

7.1. Порядок скликання та проведення партійних З’їздів

7.1.1. З’їзд скликається за рішенням Політради Партії, але не рідше одного раз на 4 роки. За цим рішенням визначаються: квота представництва на З’їзді місцевих організацій Партії, час і місце його проведення, попередній порядок денний, попереднє рішення щодо режиму його проведення (відкритий, закритий, реальне зібрання делегатів, телеконференція, тощо). Політрада Партії доводить ці відомості до місцевих організацій не пізніше ніж за один місяць до початку З’їзду.

7.1.2. З’їзд скликається не рідше одного разу на чотири роки. З’їзд може проводитись поетапно. Перший етап чергового З’їзду проводиться у терміни, узгоджені з вимогами Закону України “ Про вибори народних депутатів України” в рамках оголошеної виборчої кампанії до Верховної Ради України. Другий етап чергового З’їзду – протягом двох місяців після оголошення офіційних результатів чергових чи позачергових виборів до Верховної Ради України. Другий етап З’їзду може бути звітно-виборним.

7.1.3. Делегати З’їзду обираються на Зборах (Конференціях) місцевих організацій Партії за квотою представництва, визначеною Політрадою Партії. Делегатами З’їзду поза квотою є Голова Партії, члени Політради, члени Президії Політради Партії та голова Виконкому.

7.1.4. У разі необхідності Голова чи Політрада Партії мають право скликати позачерговий З’їзд.

7.1.5. З’їзд є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, обраних місцевими партійними організаціями не менше як від 2/3 створених місцевих організацій (обласні, Республіканської АРК, міст Києва та Севастополя) та делегатів поза квотою (п.7.1.3).

7.1.6. Головує на З’їзді Голова Партії, якщо З’їздом не прийнято іншого рішення з цього питання.

7.1.7. Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

7.1.8. В окремих випадках З’їзд може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.2. Порядок скликання та проведення засідань Політради та Президії Політради Партії

7.2.1. Політрада Партії скликається Головою Партії в разі необхідності.

Президія Політради Партії скликається Головою Партії в разі необхідності.

7.2.2. Засідання Політради та Президії Політради Партії є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.

7.2.3. Рішення Політради та Президії Політради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх її членів.

7.2.4. В окремих випадках Політрада та Президія Політради Партії може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.2.5. На засіданнях Політради та Президії Політради Партії головує Голова Партії.

7.3. Порядок скликання та проведення Зборів (Конференцій) партійних організацій

7.3.1. Збори (Конференції) місцевої партійної організації (первинного осередку) Партії скликаються Головою місцевої організації (первинного осередку).

7.3.2. Збори (Конференції) партійних організації проводяться у разі необхідності.

7.3.3. Позачергові Збори (Конференції) партійної організації можуть бути скликані Головою партійної організації в разі необхідності на вимогу 1/3 членів партійної організації, або на вимогу 1/2 місцевих організацій вищого рівня (первинних осередків Партії).

7.3.4. Позачергові Збори (Конференції) партійної організації можуть бути скликані Головою партійної організації вищого рівня, аж до вищого керівництва Партії (Голова Партії). При цьому в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів партійної структури керівних органів Партії остаточним є рішення керівництва партійної організації вищого рівня.

7.3.5. Делегати на Конференцію обираються на зборах місцевих організацій або первинних осередків Партії нищого рівня. Представництво на Конференції визначається Головою відповідної партійної організації.

7.3.6. Головує на Зборах (Конференціях) партійної організації його Голова, якщо Головою партійної організації вищого рівня не прийнято іншого рішення. Власне рішення Голови партійної організації вищого рівня щодо головування на зборах партійної організації є остаточним і підлягає безумовному виконанню зборами партійної організації.

7.3.7. У разі скликання Зборів (Конференції) партійної організації за рішенням Голови партійної організації вищого рівня питання щодо головування на зборах партійної організації вирішує (або доводить до відома зборів партійної організації відповідне рішення Голови партійної організації вищого рівня) повноважний представник керівництва партійної організації вищого рівня.

7.3.8. Збори є чинними за присутності більше половини членів організації.

Конференція місцевої організації Партії є чиною за присутністю 2\3 представників відповідної місцевої організації партії.

7.3.9. Рішення зборів (Конференцій) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів партійної організації (делегатів).

7.3.10. В окремих випадках Зборами (Конференцією) може бути прийняте спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.4. Робота всіх представницьких органів Партії і її місцевих партійних організацій (З’їзду, Політради, Зборів, Конференцій) повністю або в якійсь частині (окремі питання, окремі учасники, окремий часовий інтервал) може бути організована в режимі телеконференції з відповідним забезпеченням механізму авторизації кожного учасника (делегата). Порядок проведення роботи представницьких органів Партії у режимі телеконференції регламентується відповідним Положенням, затвердженим Політрадою Партії.

8. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ ПАРТІЇ

8.1. Партія може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Джерелами матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень Партії є:

— членські внески (порядок сплати та використання членських внесків регламентується окремим Положенням, що затверджується Політрадою Партії);

— пожертви фізичних та юридичних осіб;

— інші надходження, не заборонені чинним законодавством України;

8.3. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

8.4. Кошти й майно Партії спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності.

8.5. Партія зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.6. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

9. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ), РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ)

9.1. Припинення діяльності Партії може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням З’їзду Партії чи в разі заборони її діяльності за рішенням суду, або анулювання свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії в судовому порядку.

9.2. Реорганізація або ліквідація Партії здійснюється за рішенням З’їзду Партії, якщо за це рішення проголосували 2/3 плюс один (кваліфікована більшість) від числа делегатів, присутніх на З’їзді, повноваження яких визнані З’їздом .

9.3. У випадку ліквідації З’їзд Партії або орган, за рішенням якого ліквідується Партія, створює ліквідаційну комісію, яка відповідно до чинного законодавства вирішує всі майнові питання Партії.

9.4. У разі ліквідації кошти та майно Партії не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань та інших обов’язків, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

9.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження З’їзду.

9.7. Оцінка майна при ліквідації Партії робиться з урахуванням його фізичної та моральної зношеності.

9.8. Партія втрачає права юридичної особи і визнається такою, що припинила своє існування, з моменту її виключення з Реєстру політичних партій та з моменту внесення запису про ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.