Устав Партии

Статут політичної партії «Союз Лівих Сил»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія “Союз Лівих Сил” (далі — Партія) об’єднує громадян України незалежно від національності, соціального стану чи віросповідання, для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, та з метою побудови соціально справедливого і економічно успішного суспільства через механізми народовладдя, передбачені законодавством України.

Партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, забезпечення рівності прав громадян усіх національностей, незалежно від віросповідання, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; а також  виступає за формування у кожного громадянина відчуття особистої відповідальності за стан справ у державі та суспільстві.

1.2. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, Законом України “Про політичні партії в Україні”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, даним Статутом, Програмою Партії та рішеннями керівних органів.

1.3. Партія набуває статусу юридичної особи в установленому законом порядку і має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і особистих немайнових прав, захищати свої права та законні інтереси своїх членів в суді, органах державної влади та місцевого самоврядування, недержавних установах і організаціях.

1.4. Партія має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи, печатку, може мати бланки та іншу атрибутику із своїм найменуванням, а також символіку. Символіка реєструється у встановленому законодавством України порядку. Символіка Партії затверджується Політрадою. Рішення Політради про затвердження символіки має містити: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз), її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.

1.5. Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених цим Статутом Партії, а також легалізація первинних осередків здійснюються в порядку, передбаченому законодавством України.

1.6. Повне найменування політичної партії українською мовою – Політична партія “Союз Лівих Сил”.

Скорочене найменування політичної партії українською мовою – ПП “СЛС”.

Повна назва Партії російською мовою – Политическая партия «Союз Левых Сил»;

Повна назва Партії англійською мовою – Political party «Union of the left forces».

1.7. Партія у порядку, передбаченому законодавством України, має право:

— вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;

— брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

— використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

— підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог законодавства України, в тому числі Закону України “Про політичні партії в Україні”;

— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні;

— викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

— вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що стосуються їхньої діяльності;

— реалізувати власні плани і програми через своїх представників в органах влади і місцевого самоврядування;

— приймати участь у загальнодержавних та місцевих референдумах в порядку, передбаченому законодавством України, вільно обговорювати доцільність проведення референдуму, вести агітацію щодо питань, винесених на референдум, на зборах, мітингах, демонстраціях, у друкованих виданнях, аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації;

— ідейно, інформаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання в порядку та спосіб, передбачені законодавством України;

— отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію про їх діяльність в межах та у порядку, передбачених законодавством України;

— вести агітаційну, пропагандистську роботу (діяльність);

— проводити науково-дослідницьку, науково-практичну діяльність (політичні, соціологічні дослідження, видавати науково-аналітичні матеріали, співпрацювати з науково-дослідними установами, організаціями);

— вести громадську, культурно-масову роботу;

— відстоювати права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів Партії в порядку та спосіб, передбачені законодавством України;

— інші права, надані політичним партіям законодавством України.

1.8. Діяльність Партії поширюється на територію України, здійснюється на основі, у відповідності до Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, Статуту, Програми Партії.

1.9. Партія може підтримувати відносини з іншими політичними партіями, громадськими організаціями інших держав.

1.10. Партія є неприбутковою організацією, створена та діє без цілі отримання прибутку (доходу). Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів, працівників Партії (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Партії та інших пов’язаних з ними осіб. У разі припинення (реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) Партії її активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям або підлягають зарахуванню до доходу бюджету в порядку, передбаченому законодавством України.

1.11. Партія не несе відповідальності за фінансовими зобов’язаннями місцевих організацій Партії і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів. В свою чергу, організації Партії з правом (зі статусом) юридичної особи несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.

 1. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ,

ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ І ТЕРМІН ЦИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

2.1. Керівними статутними органами Партії є:

— З’їзд Партії (далі – З’їзд);

— Голова Партії;

— Політична Рада Партії (Політрада Партії), Президія Політради Партії;

— Виконавчий Комітет Партії (Виконком Партії).

— Центральна Ревізійна комісія.

2.1.1. Статутними органами Партії є:

— Місцеві організації Партії (далі — організації Партії):

Виконавчий Комітет місцевої організації Партії;

Ревізійна комісія місцевої організації Партії;

— Первинні партійні осередки (далі — первинні осередки).

2.2. З’їзд Партії.

2.2.1. Вищим керівним та представницьким органом Партії є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на чотири роки.

2.2.2. Повноваження З’їзду: З’їзд може приймати рішення з будь-якого питання діяльності Партії. Виключно З’їздом приймаються рішення, які чинним законодавством віднесені до компетенції вищого керівного органу політичної партії.

2.2.3. До компетенції З’їзду належать затвердження (прийняття) Статуту, Програми Партії, їх затвердження (прийняття) в новій редакції, зміни та доповнення до них (у разі, якщо законодавство України дозволяє вносити зміни та доповнення до Статуту та/або програми політичної партії, окрім як шляхом прийняття їх у новій редакції).

До виключної компетенції З’їзду належать:

— обрання (призначення) та звільнення Голови Партії;

— обрання членів Політичної Ради Партії та їх звільнення;

— обрання членів Центральної Ревізійної комісії;

— прийняття рішення про висування кандидата на пост Президента України від Партії;

— прийняття рішення про висування кандидатів у депутати Партією, формування та затвердження загальнодержавного виборчого списку та регіональних виборчих списків Партії (рішення З’їзду про висування кандидатів у народні депутати від Партії приймається шляхом затвердження загальнодержавного виборчого списку та регіональних виборчих списків кандидатів у депутати, віднесених Партією до відповідних виборчих регіонів, передбачених статтею Виборчим кодексом України, які додаються до такого рішення і є його невід’ємною частиною);

— затвердження передвиборної програми Партії;

— встановлення розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Парті під час формування загальнодержавного та регіональних виборчих списків так, щоб забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі), а у разі формування Партією загальнодержавного та регіональних виборчих списків з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку;

— прийняття рішення про участь місцевих організацій Партії у відповідних чергових, позачергових, перших, повторних, проміжних місцевих виборах (виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч та більше), виборах міських голів) та визначення керівного органу Партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації Партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації Партії, а також прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) керівників Партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів (конференції) місцевої організації Партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації Партії;

— прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії та про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі у відповідності до вимог законодавства України.

2.2.4. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, обраних місцевими організаціями Партії, не менше як від половини створених місцевих організацій Партії (обласні, Республіканської АРК, міст Києва та Севастополя), та більше половини делегатів поза квотою (п.7.1.3). Регламент та форма голосування визначається З’їздом. Рішення З’їзду вважається правомочним (прийнятим), якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих на З’їзді делегатів.

2.2.5. На вимогу 1/3 (і більше) місцевих організацій Партії може бути скликаний позачерговий З’їзд.

2.2.6. Політрада Партії (або Президія Політради Партії) оголошує про скликання чергового З’їзду не раніше як за місяць до дати його проведення, та визначає норми представництва та надає обласним, Республіканській АРК, міст Києва та Севастополя організаціям Партії орієнтовний (попередній) порядок денний З’їзду.

2.2.7. З’їзд має право делегувати окремі свої повноваження Голові або Політраді Партії.

2.2.8. Рішення З’їзду щодо затвердження Програми і Статуту Партії (в тому числі у новій редакції), доповнень та змін до них, а також про припинення діяльності Партії шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), а також в інших випадках, прямо визначених законодавством України та цим Статутом, приймаються не менш як у 3/4 голосів присутніх на З’їзді делегатів.

2.3. Голова Партії.

2.3.1. Голова Партії обирається З’їздом на чотири роки.

2.3.2. Голова Партії як вища посадова особа Партії:

— очолює, організовує діяльність Партії та здійснює загальне керівництво;

— виносить питання на розгляд З’їзду, Політичної Ради, Президії Політичної Ради та головує на їх засіданнях;

— у разі необхідності скликає позачерговий З’їзд Партії, позачергові Збори (Конференції) місцевих організацій Партії;

— є делегатом поза квотою З’їзду, членом Політради Партії, Президії Політичної Ради і головує на їхніх засіданнях;

— затверджує та підписує рішення Політради, Президії Політичної Ради Партії;

— робить заяви, звернення від імені Партії, представляє офіційну позицію Партії з політичних та інших суспільно значимих питань;

— призначає та звільняє з посади голів обласних, республіканської АР Крим, міст Києва та Севастополя організацій Партії;

— призначає та звільняє з посади голову Виконкому Партії;

— затверджує штатний розклад працівників Партії;

— відкриває та закриває рахунки Партії в банках;

— представляє Партію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, іншими об’єднаннями громадян, як в Україні, так і за кордоном, а також з фізичними особами;

— координує міжнародні зв’язки Партії;

— без доручення діє від імені Партії;

— в разі необхідності обмежує у повноваженнях, відстороняє тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в Партії (в тому числі і посадову особу місцевої організації Партії), наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки, призначає на будь-яку посаду у Партії (в тому числі і посадову особу місцевої організації Партії);

— укладає і підписує угоди, договори, контракти, заяви, інші документи від імені Партії; підписує рішення Політради та Президії Політради Партії;

— видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами Партії;

— має право першого підпису на всіх фінансових документах;

— розпоряджається коштами та майном партії;

— приймає на роботу і звільняє працівників апарату Партії або делегує це право голові Виконкому Партії своїм розпорядженням;

— має право передати частину своїх повноважень керівникам статутних органів Партії;

— здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань Партії.

2.3.3. У своїй діяльності Голова Партії підконтрольний і підзвітний З’їзду Партії та Центральній Ревізійній Комісії.

2.4. Політична Рада Партії (Політрада).

2.4.1. Політична Рада Партії є керівним органом Партії на період між з’їздами.

2.4.2. Політична Рада Партії складається максимально з 7 (семи) членів: до чотирьох з них обираються (призначаються) З’їздом Партії, та три члени Політради Партії входять до неї за посадою, а саме: Голова Партії, Голова Виконавчого комітету Партії та Голова Київської міської місцевої організації Партії.

2.4.3. Повноваження Політради:

— ідеологічне спрямування Партії, визначення механізмів реалізації Програми та Статуту Партії;

— скликання З’їзду Партії, визначення дати, часу та місця його проведення, визначення норми представництва делегатів від обласних, Республіканської АРК, міст Києва та Севастополя організацій Партії та надання їм орієнтовного (попереднього) порядку денного З’їзду;

— ухвалення політичних рішень Партії;

— розробка стратегії діяльності Партії;

— заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатури на посаду головного редактора;

— затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;

— організація загальнопартійних круглих столів, зустрічей, нарад, дискусій, семінарів, інших заходів;

— затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Партії;

— погодження за поданням Центральної ревізійної комісії Партії аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій;

— здійснення інших повноважень та вирішення інших питань, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії.

2.4.4. Політрада Партії діє у відповідності до вимог цього Статуту та законодавства України.

2.4.5. Члени Політради обираються (призначаються) З’їздом терміном на чотири роки. Звільнення (припинення повноважень) членів Політради здійснюється за рішенням З’їзду Партії.

2.4.6 У своїй діяльності Політрада Партії підконтрольна і підзвітна З’їзду Партії, Центральній Ревізійній Комісії Партії та Голові Партії. Рішення Політради Партії приймаються за участю Голови Партії, ним підписуються і скріплюються печаткою Партії. Голова Партії має право своїм розпорядженням уповноважити іншого члена Політради на підписання прийнятих нею рішень на певний строк.

2.4.7. Для оперативного вирішення нагальних питань Партії по виконанню Статуту та Програми Партії Політрада, із свого складу обирає Президію Політради, яка діє між засіданнями Політради, і наділена всіма повноваженнями Політради Партії. Рішення Президії Політради Партії приймаються за участю Голови Партії, ним підписуються і скріплюються печаткою Партії. Голова Партії має право своїм розпорядженням уповноважити іншого члена Президії Політради Партії на підписання прийнятих нею рішень на певний строк.

2.5. Виконавчий Комітет Партії (Виконком Партії).

2.5.1. Виконавчий Комітет Партії є її виконавчим органом.

2.5.2. Голова Виконкому призначається Головою Партії. Працівники Виконкому призначаються Головою Партії за поданням Голови Виконкому.

2.5.3. Повноваження Виконкому: забезпечення виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів Голови Партії, Політради та Президії Політради Партії, організація документообігу, звітної роботи (зокрема, підготовка, подання звітів до уповноважених органів влади, місцевого самоврядування).

Виконком діє у відповідності до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

2.5.4. У своїй діяльності Виконком Партії є підконтрольним і підзвітним З’їзду Партії, Голові Партії, Політраді Партії, Президії Політради Партії та Центральній Ревізійній Комісії.

2.6. Центральна Ревізійна комісія (ЦРК).

2.6.1. Центральна Ревізійна Комісія є контролюючим органом Партії.

2.6.2. ЦРК (її кількісний персональний склад) обирається (призначається) З’їздом Партії строком на 4 (чотири) роки у кількості 3 (трьох членів Партії). Членом ЦРК Партії не може бути обраний її Голова, член Політради, Президії Політради, Голова Виконкому Партії, керівник її місцевої організації.

2.6.3. ЦРК працює (здійснює свою діяльність і реалізує повноваження) на підставі цього Статуту та законодавства України. ЦРК працює у формі засідань, які проводяться не рідше одного разу на три місяці. Засідання ЦРК вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів ЦРК, обраних (призначених) З’їздом. Рішення ЦРК приймаються шляхом голосування членами ЦРК. Рішення ЦРК вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ЦРК, обраних З’їздом.

2.6.4. Повноваження ЦРК:

— контролює діяльність керівних органів Партії, структурних підрозділів, посадових осіб та окремих членів Партії у відповідності до вимог Статуту Партії, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень тощо;

— здійснює контроль за дотриманням членами Партії, парторганізаціями, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії;

— здійснює внутрішньопартійний фінансовий аудит;

— надає (направляє) Політраді Партії подання щодо визначення аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій;

— перевіряє цільове використання партійних коштів, фінансову діяльність Партії, здійснює нагляд за збереженням партійної власності, контролює сплату та облік членських внесків;

— приймає рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;

— розглядає конфліктні ситуації, що виникають в організаціях Партії.

2.6.5. Центральна Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки З’їзду.

2.6.6. Ревізійна Комісія місцевої організації Партії підзвітна та підконтрольна ЦРК.

 1. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В НІЙ

3.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, який визнає, поділяє та підтримує Програму та Статут Партії, подав письмову заяву про своє бажання стати членом Партії, в установленому порядку прийнятий до Партії.

Членами Партії не можуть бути: судді; прокурори;  поліцейські; співробітники Служби безпеки України; військовослужбовці;  працівники митних та податкових органів; персонал Державної кримінально-виконавчої служби України; працівники Національного антикорупційного бюро України; державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»; члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в ній.

Членство в Партії є фіксованим.

3.2. До Партії приймають Збори первинного осередку або місцевої організації Партії на підставі письмової заяви. Загальний стаж членства в Партії визначається від дня подачі заяви про вступ до Партії. Заяви про прийняття до Партії також можуть подаватися і розглядатися Політрадою або Президією Політради Партії.

3.3. Після прийняття рішення про вступ до лав Партії член Партії отримує членський квиток.

3.4. Член Партії вибуває з Партії:

— на підставі письмової заяви, поданої до на ім’я Голови Партії, Політради або Президії Політради, або іншого органу, який приймає рішення про прийняття в члени Партії;

— за порушення Статуту, дискредитацію Партії, невиконання директив, розпоряджень, наказів керівних органів Партії за рішенням Політради Партії або Президії Політради;

— у разі смерті, або визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку.

3.5. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в ній шляхом подання заяви: Голові Партії, або Політради або Президії Політради Партії, або Зборам первинного осередку, або Зборам місцевої організації Партії. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в ній.

3.6. Дія пункту 3.5 цього Статуту не поширюється на членів Партії, обраних на посади керівника та заступника керівника Партії. Членство в Партії зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ЧИ ЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПОЛІТИЧНІЙ ПАРТІЇ

4.1. Член Партії має право:

— обирати та бути обраним чи призначеним на будь-яку посаду у Партії в порядку та спосіб, передбачені Статутом;

— брати участь у всіх заходах Партії;

— на захист Партією своїх прав та законних інтересів;

— висловлювати на З’їздах, зборах, конференціях та на засіданнях керівних органів думку щодо діяльності Партії у цілому, будь-якого її органу, вносити відповідні пропозиції;

— в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії шляхом подання заяви Голові Партії, або Політради, або Президії Політради Партії, або Зборам первинного осередку, або місцевої організації Партії.

4.2. Член Партії зобов’язаний:

— пропагувати діяльність Партії, її цілі, засади та ідеї Партії, викладені в її Статуті, Програмі;

— дбати про розширення лав Партії;

— всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;

— дотримуватися вимог Статуту й партійної дисципліни;

— регулярно сплачувати членські внески;

— виконувати рішення керівних органів Партії.

4.3. За порушення Статуту, дискредитацію Партії, невиконання директив, розпоряджень, наказів керівних органів Партії організація Партії, в якій даний член Партії стоїть на обліку, може виключити члена Партії з лав Партії. Таке рішення також можуть прийняти Політрада Партії або Президія Політради.

4.4. Голови місцевих організацій та первинних осередків Партії можуть бути виключені з Партії лише за рішенням керівних Політради або Президії Політради. Голова Партії може бути виключений з неї лише за рішенням чергового З’їзду.

4.5. Особа, виключена з Партії, має право подати скаргу до Ревізійної Комісії (далі — РК) місцевої організації Партії. РК місцевої організації Партії зобов’язана розглянути скаргу впродовж одного місяця та подати свої висновки (рішення) до Політради Партії та скаржника. У разі незгоди з рішенням РК місцевої організації Партії виключений може подати скаргу на нього до ЦРК Партії. Рішення про виключення члена Партії затверджується Політрадою Партії, крім рішення про виключення з Партії її члена, який є її Головою.

4.6. Член Партії, виключений з Партії, може бути відновленим за рішенням Політради Партії. Рішення Політради Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.7. У разі виключення члена Партії Політичною Радою Партії поновлення можливе не раніше ніж через три роки після виключення з лав Партії.

4.8. У випадку вибуття з Партії в обліковій картці колишнього члена Партії робиться відповідний запис, а копія рішення видається (або надсилається) особі, що вибула з Партії.

4.9. Посадові особи Партії усіх рівнів несуть особисту відповідальність за визначений для кожного з них напрямок роботи.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА ЇЇ ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ.

5.1. На території сіл, селищ, мікрорайонів у містах утворюються первинні партійні осередки. На території міст, районів у містах, районів, областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя утворюються місцеві організації Партії.

5.2. Місцеві організації Партії (обласні, Автономна Республіка Крим, міст Києва та Севастополя) реєструються у встановленому законом порядку. Обласні організації, в Автономній Республіці Крим, в містах Києві та Севастополі реєструються з набуттям статусу юридичної особи у встановленому законом порядку.

Районні організації, міські та районні організації Партії в містах а також первинні партійні осередки реєструються (легалізуються) без набуття статусу юридичної особи.

5.3. Партія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями організацій Партії, а організації Партії не відповідають за майновими зобов’язаннями Партії.

5.4. Районні організації у містах входять до складу міської організації.

Міські організації міст районного підпорядкування входять до складу районної організації.

Міські організації у містах обласного (Автономної Республіки Крим) підпорядкування та районні організації обласного підпорядкування входять до складу обласної організації (Автономної Республіки Крим).

У містах обласного підпорядкування, до складу яких входять відокремлені населені пункти (міста, селища), організації та осередки таких населених пунктів входять до складу відповідної організації Партії, на території якої вони знаходяться.

5.5. Обласні, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя місцеві  організації Партії створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії за рішенням Голови Партії. В такому рішенні вказується порядок скликання зборів (Конференцій) місцевої організації Партії, порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки зборів (Конференцій).

5.6. Місцеві організації Партії нижчого рівня створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії, за рішенням Голови місцевої організації вищого рівня, або Голови Партії. В такому рішенні вказується порядок скликання зборів (конференцій) організації, порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки зборів (Конференцій).

5.7. Первинні осередки створюються на зборах з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до Партії, за рішенням Голови місцевої організації Партії вищого рівня, або Голови Партії. В рішенні вказується порядок скликання зборів організації, порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки та проведення зборів.

5.8. Первинні осередки легалізують свою діяльність у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.9. Партія має таку структуру статутних органів:

— для первинних осередків — Збори, голова первинного осередку;

— для місцевих організацій Партії — Збори (Конференції), голова місцевої організації, Виконавчий Комітет організації, Ревізійна комісія організації;

— вищі (керівні) Партійні органи — З’їзд, Голова Партії, Політична Рада та Президія Політради Партії, Виконавчий Комітет Партії, Центральна Ревізійна комісія.

5.9.1. Місцеві організації Партії можуть створювати молодіжні організації, які є структурним підрозділом відповідної місцевої організації Партії та діятимуть згідно з вимогами цього Статуту Партії та законодавства України.

5.10. Збори (Конференції) місцевих організації Партії (первинних осередків) є вищими керівними органами на відповідному для них рівні.

5.10.1. Збори (Конференції) збираються за рішенням Голови організації Партії (первинного осередку), але не рідше одного разу на рік.

5.10.2. Повноваженнями Зборів (Конференції) місцевих організацій Партії та Зборів первинних осередків є: обговорення планів діяльності організації Партії, визначення на своєму рівні шляхів, засобів та форм реалізації Статуту, Програми та рішень керівних органів Партії; забезпечення виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів, тощо Голови Партії, Політради та Президії Політради Партії; вирішення на своєму рівні питань партійної дисципліни та інших поточних питань діяльності Партії.

Висування кандидатів організацією Партії, формування та затвердження єдиного та територіальних виборчих списків проводиться на її Зборах (конференції) в порядку та строки, визначені законодавством України, після прийняття З’їздом Партії рішення про участь її місцевих організацій у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч та більше), виборах міських голів.

Рішення зборів (конференції) місцевої організації Партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації Партії підлягають погодженню центральним керівного органу партії, визначеним у рішенні З’їзду Партії про участь її місцевих організацій у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч та більше), виборах міських голів, протягом 5 (п’яти) днів з моменту прийняття відповідного рішення Зборами (Конференцією) місцевої організації Партії.

5.10.3. Збори (Конференції) діють у відповідності до вимог цього Статуту та  законодавства України.

5.10.4. Збори (Конференції) можуть передавати частину своїх повноважень Голові відповідної організації Партії.

5.11. Голови місцевих організацій та первинних осередків Партії.

5.11.1. Голова первинного осередку Партії обирається Зборами (Конференцією) відповідного первинного осередку строком на чотири роки.

5.11.2. Голова місцевої організації Партії призначається та звільняється Головою Партії.

5.11.3. Голова місцевої організації та первинного осередку Партії є посадовими особами Партії.

5.11.4. Повноваження Голів місцевих організацій та первинних осередків партії: забезпечують виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів, тощо Голови Партії, Політради, Президії Політради та Виконкому Партії, ведуть партійний (членський) облік на своєму рівні; облік доходів і витрат місцевої організації (партійного осередку); подають у разі прийняття відповідного рішення про участь організацій Партії у місцевих виборах документи, необхідні для реєстрації кандидатів від місцевої організації Партії та їх участі у місцевих виборах до уповноважених з цих питань органів влади і місцевого самоврядування, ведуть на своєму рівні виборчу документацію і забезпечують її зберігання. Голови місцевих організацій також можуть відкривати рахунки місцевої організації у банківських установах з додержанням вимог законодавства України та цього Статуту.

5.11.5. Голови місцевої організації та первинного осередку Партії діють у відповідності до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

5.12. Виконавчий Комітет місцевої організації Партії (Виконком місцевої організації Партії).

5.12.1. Виконавчий Комітет місцевої організації Партії є її виконавчим органом.

5.12.2. Голова та працівники Виконкому призначаються Головою відповідної місцевої організації Партії.

5.12.3. Повноваження Виконкому місцевої організації: забезпечує виконання рішень З’їзду Партії, розпоряджень, наказів Голови Партії Політради та Президії Політради Партії та діє у відповідності до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

5.12.4. У своїй діяльності Виконком місцевої організації Партії є підконтрольним і підзвітним Зборам відповідної місцевої організації та Голові місцевої організації Партії.

5.12.5. До складу Виконкому місцевої організації Партії входять профільні структурні підрозділи, затверджені Головою місцевої організації Партії.

5.13. Ревізійна комісія місцевої організації Партії.

5.13.1. Ревізійна Комісія (надалі РК) місцевої організації Партії є контролюючим органом місцевої організації Партії. Членів Ревізійної комісії місцевої організації Партії обирають Збори (Конференції) місцевої організації Партії. Члени РК місцевої організації Партії на першому засіданні РК обирають Голову РК.

5.13.2. Голова, члени Виконкому відповідної місцевої організації Партії не можуть бути членами Ревізійної комісії місцевої організації Партії.

5.13.3. Повноваження РК: контроль за діяльністю керівних органів відповідної місцевої організації Партії, структурних підрозділів, посадових осіб та окремих членів місцевої організації Партії у відповідності до вимог Статуту Партії, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, тощо; сприяння на своєму рівні Центральній ревізійній комісії Партії у виконанні покладених на неї функцій і завдань.

5.13.4. Вимоги щодо надання документів, необхідних для виконання РК місцевої організації Партії своїх функцій і завдань, є обов’язковими для виконання всіма членами Партії місцевої організації Партії відповідного рівня.

5.13.5. РК місцевої організації Партії в своїй діяльності підзвітна Зборам (Конференції) відповідної організації Партії, РК організації Партії вищого рівня та ЦРК.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ І ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

6.1. Зміни і доповнення до Статуту та до Програми Партії (так само, як і прийняття їх у новій редакції) вносяться та приймаються (затверджуються) З’їздом Партії.

6.2. Проект змін і доповнень до Статуту та до Програми Партії пропонує З’їзду Партії Політрада Партії.

6.3. Політрада Партії готує проекти змін і доповнень до Статуту та (або) Програми Партії за своєю ініціативою та (або) за дорученням Голови Партії. При підготовці проектів змін і доповнень до Статуту та (або) Програми Партії розглядаються пропозиції організацій Партії та окремих членів Партії, що надійшли до Політради у письмовому вигляді після прийняття Політрадою рішення про необхідність підготовки проекту змін і доповнень до Статуту і (або) Програми Партії, та не пізніше ніж за тиждень до дня проведення Політради з відповідним порядком денним.

6.4. Політрада Партії затверджує проект змін та доповнень до Статуту та Програми Партії.

6.5. Рішення З’їзду щодо затвердження (прийняття) Програми і Статуту Партії (в тому числі у новій редакції), доповнень та змін до них (а також в інших випадках, прямо визначених законодавством України та цим Статутом) приймаються не менш як у 3/4 голосів присутніх на З’їзді делегатів.

6.6. Про внесені зміни та доповнення до Статуту і до Програми або у разі прийняття (затвердження) їх у новій редакції Партія інформує Міністерство юстиції України в порядку та строки, визначені законодавством України, з поданням документів, передбачених, зокрема,  Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

 1. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПАРТІЙНИХ З’ЇЗДІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, ЗБОРІВ, ЗАСІДАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

7.1. Порядок скликання та проведення партійних З’їздів

7.1.1. З’їзд Партії скликається за рішенням Політради Партії (або Президією Політради Партії), але не рідше одного раз на 4 роки. Рішенням Політради (або Президії Політради Партії) визначаються: квота представництва на З’їзді місцевих організацій Партії, час і місце його проведення, попередній порядок денний, попереднє рішення щодо режиму його проведення (відкритий, закритий, реальне зібрання делегатів, телеконференція, тощо). Політрада Партії (або Президія Політради Партії) доводить ці відомості до місцевих організацій не пізніше ніж за один місяць до початку З’їзду.

7.1.2. З’їзд скликається не рідше одного разу на чотири роки. З’їзд може проводитись поетапно.

7.1.3. Делегати З’їзду обираються на Зборах (Конференціях) місцевих організацій Партії за квотою представництва, визначеною Політрадою Партії (або Президією Політради Партії). Делегатами З’їзду поза квотою є Голова Партії і члени Політради Партії.

7.1.4. У разі необхідності Голова Партії, Політрада Партії (або Президія Політради Партії) мають право скликати позачерговий З’їзд.

7.1.5. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, обраних місцевими організаціями Партії, не менше як від половини створених місцевих організацій (обласні, Республіканської АРК, міст Києва та Севастополя), та більше половини делегатів поза квотою (п.7.1.3). Рішення З’їзду вважається правомочним (прийнятим), якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих на З’їзді делегатів.

7.1.6. Головує на З’їзді Голова Партії, якщо З’їздом не прийнято іншого рішення з цього питання.

7.1.7. Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім рішень З’їзду щодо затвердження Програми і Статуту Партії (в тому числі у новій редакції), доповнень та змін до них, а також про припинення діяльності Партії шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску), (а також в інших випадках, прямо визначених законодавством України та цим Статутом), які приймаються не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів.

7.2. Порядок скликання та проведення засідань Політради та Президії Політради Партії.

7.2.1. Політрада Партії скликається Головою Партії в разі необхідності.

Президія Політради Партії скликається Головою Партії в разі необхідності.

7.2.2. Засідання Політради та є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини її членів. Так само, засідання Президії Політради Партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії.

7.2.3. Рішення Політради та Президії Політради Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх її членів. Рішення Політради Партії, так само і рішення Президії Політичної Ради приймаються за участю Голови Партії, ним підписуються і скріплюються печаткою Партії. Голова Партії має право своїм розпорядженням уповноважити іншого члена Політради (або Президії Політради Партії) на підписання прийнятих Політрадою або Президією Політради Партії відповідно рішень на певний строк.

7.2.4. В окремих випадках Політрада та Президія Політради Партії може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.2.5. На засіданнях Політради та Президії Політради Партії головує Голова Партії.

7.3. Порядок скликання та проведення Зборів (Конференцій) організацій Партії.

7.3.1. Збори (Конференції) місцевої організації (первинного осередку) Партії скликаються Головою місцевої організації (первинного осередку).

7.3.2. Збори (Конференції) організації Партії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців.

7.3.3. Позачергові Збори (Конференції) організації Партії можуть бути скликані Головою організації Партії в разі необхідності, або на вимогу 1/3 членів організації Партії.

7.3.4. Позачергові Збори (Конференції) організації Партії та Збори первинного осередку можуть бути скликані Головою організації Партії вищого рівня, аж до вищого керівництва Партії (Голова Партії).

7.3.5. Делегати на Конференцію обираються на зборах місцевих організацій або первинних осередків Партії нижчого рівня. Представництво на Конференції визначається Головою відповідної місцевої організації Партії.

7.3.6. Головує на Зборах (Конференціях) організації Партії та на Зборах первинного осередку його Голова, якщо Головою організації Партії вищого рівня не прийнято іншого рішення. Рішення Голови організації Партії вищого рівня щодо головування на зборах  організації є остаточним і підлягає безумовному виконанню зборами організації Партії.

7.3.7. У разі скликання Зборів (Конференції) організації Партії, Зборів первинного осередку за рішенням Голови організації Партії вищого рівня питання щодо головування на зборах організації, первинного осередку вирішує (або доводить до відома зборів організації, первинного осередку відповідне рішення Голови організації Партії вищого рівня) повноважний представник керівництва організації Партії вищого рівня.

7.3.8. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів організації (первинного осередку).

Конференція місцевої організації Партії є правомочною за умови присутності 2\3 делегатів від відповідної місцевої організації Партії.

7.3.9. Рішення зборів (Конференцій) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів організації Партії (делегатів).

7.3.10. В окремих випадках Зборами (Конференцією) може бути прийняте спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.4. Робота всіх представницьких органів Партії і її місцевих організацій (З’їзду, Політради, Зборів, Конференцій) повністю або в якійсь частині (окремі питання, окремі учасники, окремий часовий інтервал) може бути організована в режимі телеконференції, відеоконференції за допомогою мережі інтернет, комп’ютерних програм тощо) з забезпеченням механізму ідентифікації кожного учасника (делегата).

 1. ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПАРТІЇ, ЇЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ ПАРТІЇ

8.1. Партія є неприбутковою організацією. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

8.2. Надання матеріальної та фінансової підтримки Партії може здійснюватися у формі: внесків на підтримку партій; державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому законодавством України.

Джерелами матеріальних, у тому числі фінансових, надходжень Партії, місцевих організацій Партії є:

— членські внески (порядок сплати, розміри та порядок використання членських внесків встановлюються Політрадою Партії);

— пожертви, спонсорство фізичних та юридичних осіб;

— інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Внеском на підтримку Партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

8.4. Партія, її місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться Партією чи її місцевою організацією відповідно. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки Партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків оприлюднюються на офіційному веб-сайті Партії та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

8.5. Партія, її місцеві організації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відкривають рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України.

8.6. Грошовий внесок на підтримку Партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок. Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи.

8.7. Не є грошовими внесками на підтримку Партії:

— кошти, отримані Партією в межах державного фінансування її діяльності на підставах і в порядку, визначених законодавством України;

— кошти, які надійшли на рахунки Партії з рахунків її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, а також кошти, які надійшли на рахунки місцевих організацій партії з рахунків Партії;

— кошти, які повернулися на рахунки Партії чи її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як невикористана частина коштів за товари, роботи або послуги (в тому числі повернення авансових платежів);

— кошти, які повернулися на рахунки Партії чи її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з відповідних рахунків виборчих фондів;

— грошова застава, яка повернулася на рахунки Партії чи її місцевої організації зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії чи відповідної виборчої комісії на підставах та в порядку, визначених законодавством України про вибори;

— кошти, які повернулися на рахунки Партії чи її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з будь-яких інших причин (повернення помилково перерахованих коштів тощо);

— помилково зараховані на рахунки Партії чи її місцевої організації, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти;

— кошти, які надійшли на рахунки Партії чи її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як дохід від законної діяльності партії, відповідної місцевої організації партії;

— кошти, які надійшли на рахунки Партії чи її місцевих організацій, що в установленому порядку набули статусу юридичної особи, та є штрафними санкціями за цивільними чи господарськими угодами (штраф, пеня), засобом виконання рішень судів чи інших державних органів або установ (повернення боргу, стягнення збитків, компенсація моральної шкоди тощо).

8.8. Не вважається майновим внеском на підтримку Партії майно, яке було придбане нею, а також отримане в обмін на рівноцінне майно. Нематеріальний актив, придбаний Партією, не вважається внеском у формі нематеріального активу на її підтримку.

8.9. Під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів Партією, її місцевою організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом на відповідних виборах для фінансування своєї передвиборної агітації утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду Партії, місцевої організації Партії, кандидата на виборах та використання коштів відповідних виборчих фондів здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

8.10. Не допускається здійснення внесків на підтримку Партії особами, визначеними законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом України “Про політичні партії в Україні”.

8.11.Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку Партії від громадянина України, юридичної особи протягом одного року не може перевищувати розміру, визначеного Законом України “Про політичні партії в Україні”.

8.12. Партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язана відмовитися від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом 15 робочих днів з дня, коли уповноваженій особі Партії, її місцевої організації стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску чи його відповідної частини з цієї причини за підписом Голови Партії (керівника місцевої організації Партії) та платіжного документа установа банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано внесок, повертає такий внесок або частину такого внеску (у сумі перевищення встановленого цим Законом розміру) особі, яка його внесла, а у разі неможливості повернення — перераховує такий внесок чи його відповідну частину до державного бюджету.

8.13. Кошти та майно Партії спрямовуються (використовуються) на фінансування та матеріальне забезпечення її статутної діяльності.

8.14. Партія зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись (стати на облік) в контролюючих органах, та вносити до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.15. Партія, її місцеві організації ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України.

8.16. Партія в порядку та строки, визначені законодавством України, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи).

8.17. Подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду Партії, її місцевої організації, кандидата, висунутого Партією чи її місцевою організацією на виборах, відповідно, Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах, а також проведення їх аналізу здійснюються в порядку, встановленому відповідним законом про вибори. За підготовку та подання звітів відповідальний Голова Виконкому Партії.

 1. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ), РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ (САМОРОЗПУСКУ)

9.1. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації в порядку, встановленому законами України.

9.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається З’їздом Партії  і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів. Одночасно з прийняттям такого рішення З’їзд Партії приймає рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі, визначаючи конкретний напрям їх використання.

9.3. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань не може бути скасовано політичною партією.

9.4. У випадку ліквідації З’їзд Партії створює ліквідаційну комісію, яка відповідно до чинного законодавства вирішує всі майнові питання Партії.

9.5. У разі ліквідації кошти та майно Партії не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

9.6. Припинення діяльності Партії має наслідком припинення діяльності всіх керівних і контролюючих органів, керівних осіб Партії і організацій Партії. Єдиним повноважним органом з дня прийняття рішення про припинення діяльності Партії є ліквідаційна комісія (ліквідатор), яка (який) вирішує виключно питання, пов’язані з припиненням діяльності Партії.

9.7. Партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, вважаються припиненими після внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ, А ТАКОЖ УТВОРЕННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ), ПОВНОВАЖЕННЯ І ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ЧИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОГО АУДИТУ

            10.1. Відповідальною за здійснення внутрішньопартійного фінансового аудиту є Центральна ревізійна комісія Партії, члени якої обираються (призначаються) З’їздом (термін повноважень — 4 (чотири) роки), та звільняються З’їздом Партії.

10.2. Партія та її місцеві організації ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності.

10.3. Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит Партії здійснюється за доходами і витратами Партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, здійснюється Центральною ревізійною комісією Партії за її рішенням.

10.4. Посадові особи Партії та її місцевих організацій на письмову вимогу Центральної ревізійної комісії Партії зобов’язані надати їй документи та відомості, необхідні для здійснення внутрішньопартійного фінансового аудиту, протягом десяти днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги.

10.5. За результатами здійснення внутрішньопартійного фінансового аудиту Партії та/або її місцевих організацій Центральна ревізійна комісія складає звіт про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту.

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НАЗЕЛЕЖНОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

            11.1. Партія проходить зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законодавством України, зокрема, Законом України “Про політичні партії в Україні”.

11.2. У випадку отримання державного фінансування Партія зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.

11.3. Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності Партії можуть проводити лише аудиторські фірми, які згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

11.4. Під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).

11.5. Партія та її місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.

11.6. Партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.

11.7. Політрада Партії за поданням Центральної ревізійної комісії Партії здійснює погодження аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій протягом одного місяцю з дня отримання відповідного подання від ЦРК Партії.

11.8. Центральна ревізійна комісія Партії зобов’язана завчасно направляти (надавати) Політраді подання щодо погодження аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій, з тим, такий аудит був проведений у строки, передбачені законодавством України.

11.9. Подання Центральної ревізійної комісії Партії щодо погодження Політрадою аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій, оформляється письмово, підписується членами ЦРК Партії, та має містити обґрунтування вибору аудиторської фірми та відповідності її вимогам законодавства для проведення зовнішнього аудиту політичної Партії та її місцевих організацій.

11.10. Політрада Партії за поданням Центральної ревізійної комісії Партії здійснює погодження аудиторської фірми, з якою буде укладено договір на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, її місцевих та регіональних організацій шляхом прийняття відповідного рішення, та проставлення відмітки про погодження на відповідному поданні ЦРК Партії. У випадку, якщо за результатами розгляду подання ЦРК Партії Політрада не погодить аудиторську фірму, запропоновану ЦРК Партії, подання щодо погодження іншої аудиторської фірми, з якою буде укладено договір, має бути внесено (подано, направлено)  ЦРК Партії до Політради не пізніше ніж за 10 (десять) днів з моменту прийняття Політрадою

рішення про не погодження первинно (раніше) поданого (направленого) подання ЦРК Партії.

 1. РОЗМІР КВОТ, ЩО ВИЗНАЧАЄ МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ВИБОРЧОМУ СПИСКУ КАНДИДАТІВ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ВІД ПАРТІЇ У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ОКРУЗІ, КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД В БАГАТОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

            12.1. Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах, визначається З’їздом Партії, і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку, якщо інше не передбачено законодавством України.